Huisreglement

Huisreglement

Stichting Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR) staat voor gezelligheid, leefbaarheid en veiligheid voor alle gasten. Om dat te waarborgen, hanteren wij een huisreglement dat onvoorwaardelijk van toepassing is op al onze gasten. Indien u merkt dat gasten dit reglement niet naleven, horen wij dat graag, zodat wij onze gasten er op aan kunnen spreken.

Leiding

Onze medewerkers geven leiding aan het gebruik van de accommodatie. Zij waarborgen de sfeer, de veiligheid, de hygiëne en de technische werking van voorzieningen. Als u nadrukkelijke aanwijzingen krijgt van onze medewerkers, managers of bestuurslid, is het van belang om deze stipt te volgen.

Gedrag

Gasten die zich jegens personeel of andere gasten schuldig maken aan het dreigen met geweld, agressief gedrag, zich in woord en gebaar racistisch of discriminerend uiten, anderen beledigen of belagen met ongewenste intimiteiten, of zich anderszins hinderlijk of aanstootgevend gedragen, kunnen voor (on)bepaalde tijd de toegang tot onze locatie worden ontzegd. Bij schade toegebracht aan eigendommen van de stichting Culturele Centra Gilze en Rijen of aan derden, dient een schadeloosstelling te worden betaald.

Gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan, tenzij gedragen vanuit religieuze overtuiging.

Het bezit van wapens of voorwerpen die voor wapen kunnen doorgaan, is  ten strengste verboden. Bij constatering van één van bovengenoemde feiten, maken wij melding bij de politie.

Het is niet toegestaan ruimten te betreden die in gebruik zijn bij andere gasten of groepen gasten, of die door andere gasten of groepen zijn gehuurd. Het is niet toegestaan om voorwerpen nagelvast of anderszins aan de wanden in de ruimten aan te brengen, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de horeca manager.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of filmopnamen te maken tijdens een theatervoorstelling. Dit is storend voor de artiest en de andere gasten

Drugs

Het bezit, gebruik en/of de handel in soft- en/of harddrugs of andere verdovende of hallucinaties opwekkende middelen in of rondom onze locaties is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel volgt verwijdering alsmede de ontzegging van de toegang tot onze locaties voor (on)bepaalde tijd . Bovendien maken wij melding bij de politie.

Horeca

Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen in de ruimtes van dit gebouw en de daarbij behorende terreinen. In bepaalde gevallen kunnen afwijkende regels gelden. Hierover is dan altijd overleg en akkoord nodig van de horeca manager van de betreffende locatie. Het is niet toegestaan glaswerk, flesjes of andere eigendommen van CCGR mee naar buiten te nemen.

Roken

In onze locaties geldt een algeheel rookverbod. Ook is het niet toegestaan om direct voor de entree te roken. Verwacht wordt dat rokers hun sigarettenpeuken in de daarvoor bestemde bakken deponeren. Roken kan op onze terrassen en op de patio.

Alcohol

Alcoholgebruik is uitsluitend toegestaan ten tijde dat de bar geopend is. De bar is geopend tijdens de activiteit en binnen een uur voor en na de activiteit. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt. Deze regel geldt ook voor het aanschaffen van alcoholhoudende drank ten behoeve van derden die onder de 18 jaar zijn. Aan aangeschoten of dronken gasten wordt de toegang geweigerd of wordt als zij al toegang hebben, geen alcoholhoudende drank meer verstrekt.

Toiletgebruik

Wij doen onze uiterste best de toiletten hygiënisch schoon te houden. Wij verwachten dat onze gasten dit ook doen en eventuele onvolkomenheden aan ons melden. De toiletten zijn bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen dan toiletgebruik is niet toegestaan.

Veiligheid

Het personeel is bekwaam in het verlenen van eerste hulp. Bij de accommodatie zijn zowel een EHBO- trommel als een AED-apparaat aanwezig.

Diverse ruimtes in het gebouw zijn voorzien van brandinstructies. Waarschuw bij brand direct het aanwezige personeel en volg hun aanwijzingen onmiddellijk op.

Camera’s

Wij zullen, waar wij dat wenselijk vinden, gebruik maken van camera’s om uw en onze  eigendommen te beschermen. Gasten stemmen toe dat in voorkomende gevallen, opnamen aan de politie worden getoond.

Sluitingstijd en vertrek

Wij verwachten van onze gasten dat zij bij vertrek uit het gebouw de door hen bezochte ruimte(s) schoon en opgeruimd achterlaten, zoals zij deze hebben aangetroffen. Graag de verwarming op 1 en de lichten uit.  Ook verwachten wij van onze gasten dat zij de door de medewerkers aangegeven sluitingstijd respecteren en de orde op straat niet verstoren.

Aansprakelijkheid

De directie en/of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en/of schade aan eigendommen van gasten.

De gast is aansprakelijk voor schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk of door de aanwezige personen bij door hem georganiseerde activiteiten in het gebouw.

Overtreding van onze huisregels

Overtreding van de huisregels kan tot gevolg hebben dat onze medewerkers u direct de toegang tot de accommodatie kunnen ontzeggen. Als u niet voldoet aan het verzoek de accommodatie te verlaten, dan pleegt u lokaalvredebreuk. Dit is een strafbaar feit en zal tot gevolg hebben dat wij de politie inschakelen.

Klachten of ideeën

Klachten lossen wij graag onmiddellijk op. Ons personeel is u graag van dienst om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken. Bent u desondanks niet tevreden, dan kunt u zich schriftelijk of per mail richten tot de directie van Culturele Centra Gilze en Rijen (CCGR). Het adres is: Nassaulaan 62-64 5121 BC Rijen. Mail kunt u sturen naar secretariaat@ccgr.nl.

Wij wensen u een fijne tijd in De Schakel te Gilze of in De Boodschap te Rijen.